Istota procesów zachodzących w Oddziale Przedszkolnym i ich efekty

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone w Oddziale Przedszkolnym, zapewniają dzieciom realizację podstawy programowej, a także umożliwiają każdemu dziecku rozwój jego talentów i zainteresowań.3Pedagodzy w czasie systematycznych obserwacji, analizują indywidualny rozwój każdego przedszkolaka i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka, wdrażają system pomocy psychologiczno- pedagogicznej, aby w efekcie zapewnić każdemu dziecku osiągnięcie przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.