Nadrzędny cel wychowania przedszkolnego

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Cel wychowania przedszkolnego wskazuje na podmiotowe podejście do dziecka, czyli „dziecko jest osobą, która ma swoją tożsamość i prawo do odmienności oraz dąży poprzez podejmowanie różnych form aktywności nie tylko do nabywania doświadczeń, ale przede wszystkim do samodzielnego ich kreowania”.

Oddział Przedszkolny w Kurowie dba o integralny rozwój każdego dziecka, pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze w grupie rodziców, opracowuje i wdraża system pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, które potrzebują takiego wsparcia.